در بدمنتن ، پی وی سیندو و کدامبی سری کانت وارد مسابقات ربع نهایی چائنا اوپن در زمره های مسابقات سنگلز خود شان شده اند

در بدمنتن ، پی وی سیندو و کدامبی سری کانت وارد مسابقات ربع نهایی چائنا اوپن در زمره های مسابقات سنگلز خود شان شده اند. در مسابقات دبلز مردان ، جفت هندی ستوک سایی راج رنکی ریدی و چراغ شیتی وارد مسابقات ربع نهایی رویداد شده اند. آنها جفت اندونیزیایی دبلیو اِن آر  پانگ کریا نیرا و عدی یوسف سنتاشورا شکست دادند. در دوره آینده جفت هندی با محمد احسان و هیندراستی وان از اندونیزیا مقابله خواهد کرد.