در بدمنتن بازیکن برجسته هندی و جفت اش وارد مسابقات ماقبل ربع نهایی چائنا اوپن در فزهو شدند

در بدمنتن بازیکن برجسته هندی کدامبی سریکانت و جفت چراغ شیتی و ستویک سای راج رنکی ریدی وارد مسابقات ماقبل ربع نهایی چائنا اوپن در فزهو شدند. در دوره ابتدایی سنکلز مردان بازیکن مقام پنجم سریکانت بازیکن فرانسوی لوکاس کوروی را شکست داد. اچ اس پرانوی معهذا خارج گردید. در مسابقات سنگلز زنان ویشنوی ریدی جکاّ بعداز شکست بدست بازیکن تایی پورنپاوی چوچووانک با ۲۱-۱۲و ۲۱-۱۶در اولین دور از تورنمنت خارج شد. برنده مدال نقره در بازی های المپیک ریو ، پی وی سندو هم اکنون داخل مسابقات ماقبل ربع نهایی شده است در حالیکه ساینانوال در تورنمنت اشتراک نمی کند.