در بنگلادیش ،انتخابات پارلمانی بتاریخ بیست و سوم ماه دسامبر امسال برگزار خواهد شد

در بنگلادیش ،انتخابات پارلمانی بتاریخ بیست و سوم ماه دسامبر امسال برگزار خواهد شد. رئیس کمیسیون انتخاباتی کِ اِم نورالهدی دیروز در یک خطاب سرتاسری ملت تاریخ را اعلان کرد و گفت که یک وضع مساعد برای برگزار نمودن یک انتخاب آزادانه و منصفانه در کشور حکمفرما می باشد. وی گفت که همه آمادگی ها برای یک انتخاب هم اکنون مکمل می باشند. آقای هدا سوگند خورد که کمیسیون انتخاباتی یک انتخاب آزادانه و منصفانه را حتمی خواهد کرد. وی از احزاب سیاسی تقاضا کرد که در انتخاب برای ساختن آن پر معنی اشتراک کنند. آقای هدا اظهار داشت که نوزدهم نوامبر آخرین تاریخ برای ارائه دادن اسناد نامزدی خواهد بود. رسیدگی اسناد نامزدی ها بتاریخ بیست وسوم ماه نوامبر صورت خواهد گرفت و آخرین تاریخ برای پس گیری اسناد نامزدی ها بیست ونهم ماه نوامبر می باشد.