در ترکیه ۴۶ تن برای حمله روی میدان هوایی استانبول مورد محاکمه شدند

در ترکیه، چهل و شش مظنون – یک سوم از آنها اتباع روسیه می باشند، دیروز در ارتباط با حمله انتحاری بمب افگنی بمحل میدان هوایی استانبول، سال گذشته مورد محاکمه قرار گرفتند.این حمله ۴۵ تن را کشته بجا گذاشت. آنها برای سعی تخلف ورزی از ماده قانون اساسی و قتل متهم شده اند.آنها بخاطر عضویت یک گروه مسلح ترور و تشکیل و اداره کردن یک گروه تروریستی نیز متهم شده اند. اگر آنها برای اتهامات مذکور مقصر دانسته شدند، تعزیر سرسخت وجود دارد. تهاجم مذکور شدید ترین حمله در بزرگترین شهر ترکیه در سال گذشته بود. هیچ گروه برای مسؤلیت ادعا نموده بود ولی دولت ترکیه حاکیست که گروه دولت اسلامی در پشت انفجارات میدان هوایی بود