در تورنمنت بازی کرکیت تیم رایل چالنجرز تیم گجرات لاینس را با ۲۱ دوش شکست داد

در تورنمنت بازی کرکیت آی پی اِل تیم رایل چالنجرز بانگلور در استدیوم انجمن کرکیت سوراشترا در راجکوت در راجکوت ، شب گذشته به تیم گجرات لاینس با  ۲۱ دوش شکست داد. ضمن تعقیب هدف پیروزی ۲۱۴ دوش ، تیم گجرات تا پایان مساعی نا موفق را بخرج داد و در ۲۳  اورمعینه هفت وکیت را از دست داده فقط ۱۹۲ دوش جمع آورده توانست. تیم بانگلور در ۲۰ اورمعینه دو وکیت را از دست داده ۲۱۳ دوش جمع آورده بود. در مسابقه دیگری آی پی اِل قرار است امروز تیم سن رانزرس حیدرآباد با تیم دهلی دردیوس مقابله کند