در تورنمنت هاکی زنان ترافی قهرمانان آسیا ،تیم هندی قهرمانان دفاعی شکست داده به مالیزیا با ۳-۲ گول در کوریا دارد مسابقه نهایی گردید

در تورنمنت بازی هاکی زنان ترافی قهرمانان آسیا ،تیم هندی قهرمانان دفاعی شکست داده به مالیزیا با۲-۳گول در کوریا دارد مسابقه نهایی گردیده است. تیم هند ، در مسابقات پیشین بعد از شکست دادن به جاپان با ۱-۴گول و به چین با ۱-۳گول این سومین پیروزی متوالی را بدست یافت. گورجیت کور، وندنا کتاریا و لاریم سیامی برای هند گولها جمع آوردند. تیم هند با حصول ۹ پواینت سرفهرست قرار دارد و برای مسابقه نهایی پول شان روز شنبه با میزبانان کوریایی مقابله خواهند کرد.