در تیست کرکت کولمبو شری لنکا دومین نوبتهای شان را از اسکور ۲۰۹ برای دو در چهارمین روز امروز علیه هند تجدید خواهد کرد

در تیست کرکت کولمبو شری لنکا دومین نوبتهای شان را از اسکور ۲۰۹ برای دو در چهارمین روز امروز علیه هند تجدید خواهد کرد.دینوت کرونا راتنه بر ۹۲ و پشپاکمارا در دو به حالت تنزیل هستند.میزبان ها تا به حال تحت تعقیب ۲۳۰ رن هستند. هند دنبال کرده بود بعد از اینکه آن در اولین نوبتهای اش آن ها رابا ۱۸۳ رن با بول بیرون کرده بود