در جامو و کشمیر، مرحله دوم انتخابات شاروالی در ۲۶۳ بخش شاروالی  به صورت مسالمت آمیز به پایان رسیده است

در جامو و کشمیر، مرحله دوم انتخابات شاروالی در ۲۶۳بخش شاروالی به صورت مسالمت آمیز به پایان رسیده است. این شامل ۲۱۴بخش در منطقه جامو و ۴۹ بخش در  وادی کشمیر است. برآورد شده که ۷۶درصد از بیش از  ۱.۲۸ لک رای دهنده روز گذشته در شش منطقه جامو رای خود را  دادند. رأی دهی که به شش ولسوالی کیشتور، دودا، رامبان، ریاسی، اودهامپور وکتهوا رای دادند، دیروز در این مرحله رای گیری های عظیم را شاهد بودیم. گزارش هیچ حادثه ناگوار از هر بخش از منطقه وجود ندارد. منطقه ریاسی به فهرست رأی دهی ۸۵درصد و رامان ۷۹.۵ درصد، کتوا ۷۹.۳ درصد، اودهامپور ۷۹درصد، کیشتور ۷۷.۲ درصد و دودا ۷۳ درصد است. منابع نقل شده، خبرنگار ما گفته است که ۶۱ تن از نامزدهای انتخاباتی، در شاروالی ۱.۳ وادی کشمیر که روز گذشته برای نظرسنجی ها برگزار شد، مخالفت کردند