در جمو و کشمیر، در تیراندازی پاکستانی ۴ تن بی.اِس.اِف بشمول معاون قوماندان شهید شدند

در ایالت جمو و کشمیر، طی گلوله باری قوای پاکستانی، شب گذشته در امتداد سرحد بین المللی در ولسوالی سامبا،چهار پرسنل بی.اِس.اِف بشمول یک قوماندان معاون شهید شدند و پنج سرباز مجروح گشتند. منابع قوای بی.اِس.اِف به آل اندیا رادیو گفتند که عساکر پاکستانی از ماورای سرحد ضمن مورد هدف دادن نقاط بررسی بی.اِس.اِف چاملییال و ناراینپور در سکتور رام گر بساعت ده شب گذشته ، تیراندازی بی محرک را متوسل جستند