در جمو و کشمیر، در ولسوالی کل گام طی مقابله با نیروهای امنیتی، پنج تروریست کشته شدند

در ایالت جمو و کشمیر، روز یک شنبه در ولسوالی کل گام کشمیر جنوبی طی مقابله با نیروهای امنیتی پنج تروریست کشته شدند. در اثر اینکه یک تیم نیروهای امنیتی یک عملیات تلاش و محاصره بنابر اطلاع مخصوص راجع به حضور تروریستان در این منطقه به راه انداختند. این مقابله در اوایل صبح در این منطقه صورت گرفت. هنگامی که نیروها در محل مشکوک در حالت صفر قرار داشتند. تروریستان گلوله باری بی تبعیض بعمل آوردند.