در جمو و کشمیر، دو تروریست نامعلوم در یک مقابله هلاک شدند

در ایالت جمو و کشمیر، دو تروریست نامعلوم در یک مقابله با قوای امنیت در ناحیه زاچلدارای هند وارا از ولسوالی کپوارا شام گذشته کشته شده اند. یک مامور ارشد پولیس به آل اندیا رادیو گفت که حادثه مذکور اتفاق افتاد وقتی که تروریستان روی نقطه بازرسی امنیتی در همین منطقه تهاجم آوردند. دو مردتفنگدار در این مقابله تفنگی کشته شدند. وی گفت که شناخت دهشت افگنان مقتول شناخته می شود