در جمو و کشمیر رای گیری برای مرحله سوم انتخابات شهرداری خاتمه یافت

در جمو و کشمیر رای گیری برای مرحله سوم و نهایی انتخابات شهرداری به منظور پایان دادن به سرنوشت ۳۶۵ نامزد در سراسر ایالت، خاتمه یافت. رئیس ولایتی کمیسیون انتخابات شالین کبرا گفت که در مجموع ۴/۱۶ درصد رای دهی در مرحله سوم نظرسنجی های شهری ۲۰۱۸ در سراسر جمو و کشمیر دیروز دیده شده است. در بخش جمو ۸۱.۴ درصد رای دهی در چهار کمیته شهرداری در ولسوالی سامبا ثبت شده است. در عین حال، بخش کشمیر شاهد میانگین ۳.۵  فیصد رای گیری با کمیته شهرداری اروی بود که بالاترین رای گیری  ۷۵.۳ درصد را  ثبت کرد.