در جمو و کشمیر یک مقابله بین قوای امنیتی و جنگجویان صورت گرفت

در ایالت جمو و کشمیر، در اثر این که دسته گشت زنی اردو در ناحیه حاجن ولیسوالی کشمیر جنوبی مورد حمله قرار گرفت، یک مقابله تفنگی مختصر در بعد از نیمه شب مابین جنگجویان و قوای امنیتی صورت گرفت.بطور فوری هیج راپور تلفات مهلک یا غیر مهلک وجود ندارد.منابع امنیتی به آل اندیا رادیو گفتند که جنگجویان نامعلوم به دسته گشت زنی اردو بساعت ۳۰.۱ صبح در منطقه بونکیان حاجن حمله آوردند.منابع گفتند که جنگجویان محاصره نیروی امنیتی را شکستند و فرار کردند. تبادل آتش در طرفین تقریباً برای یک ساعت طول کشید.