در حمله طالبان روی سه نقطه بررسی شش تن پولیس کشته شدند

طالبان روی سه نقطه بررسی در غرب ایالت فراح افغانستان حمله کردند و دست کم شش تن پولیس را کشته بجا گذاشتند. یک سخنگوی برای والی ایالتی گفت که هشت نفر دیگر پولیس در حمله مذکور مجروح شدند. وی ادعا کرد که هشت تن شورشی هلاک شدند و حداقل پنج دیگر در مقابله زخمی شدند. طالبان برای این تهاجم ادعای مسؤلیت نموده است. در جاهای دیگر افغانستان، هفت جنگجو کشته شدند و دو دیگر زخم دیدند وقتی که یک بمب در شمال ایالت کندز منفجر شد. رئیس ولسوالی گفت که مبارزین کشته شدند درحالیکه برای جابجا کردن بمب روی سرک که توسط قوای امنیتی افغان استفاده می شود، سعی می کردند