در دنبال جنگ نزدیک تریپولی ۱۲۱ تن به هلاکت رسیدند و ۵۶۱ نفر زخمی شدند

در دنبال جنگ نزدیک تریپولی ۱۲۱ تن به هلاکت رسیدند و ۵۶۱ نفر زخمی شدند از زمانی که خلیفه هفتربمنظور تحت تصرف آوردن پایتخت لیبیا حمله ای آغاز کرده است.  سازمان صحت جهانی لیبیا دیروز در توئتر گفت که سازمان تجهیزات طبی و مزید کارمندان به تریپولی ارسال کرده و از حملات تکراری روی کارمندان نگهداری صحت ، وسایل نقلیه دوران جنگ که در ۴ ماه اپریل بروز کرده تقبیح کرده است. نیرو های هفتر که شرق کشور را تحت کنترل داشته تقاضا های بین المللی برای متوقف ساختن جنگ شان علیه به مبارزان که وفادار نسبت به دولت حمایت یافته پیمان ملی بر اساس تریپولی سرپیچی کرده است.