در سوریه، دیروز  پانزده  تن غیر نظامی طی حملات هوایی توسط قوای رژیم به قسمت شمال غربی کشور کشته شدند

در سوریه، دیروز  پانزده  تن غیر نظامی طی حملات هوایی توسط قوای رژیم به قسمت شمال غربی کشور کشته شدند.نظارت سوریه برای حقوق بشر گفت که یورش های بمباری به یک سلسله شهرها و روستا ها در ولایت شمال غربی ادلب اصابت نمود که تقریباً بطور کامل در کنترل شورشیان جهادی و سختگیر متعدد قرار داردند.این ناظر اساس بریتانیا گفت که حملات ده تن غیرنظامی بشمول چهار بچه را در شهر تفتاناز کشته بجا گذاشت. رامی عبد الرحمن رئیس نظارت گفت که حملات نزدیک یک شفاء خانه اصابت رساند