در سوریه ، دست کم ۳۹ نفر در یک انفجار کشته شدند

در سوریه اقلاْ ۳۹ در انفجاری هلاک شده اند که عمارت دارای مهمات نظامی را در ادلیب منفجر ساخت .راپور ها حاکیست که ساختمان واقع در شهر سرمادا دارایی مهمات وابسته به قاچاق اسلاح می باشند.نظارت سوری برای حقوق بشر می گوید که درجن ها نفر تاهنوز مفقود می استند. ادیلب ناحیه آخیر عمده شورش زده است و احتمال می رود که هدف بعدی برای قوای مسلح سوری می باشد. در ماه های اخیر، دولت سوری حمایت یافته روسیه و ایران پیشرفت های عمده در تهاجم خود علیه یک تعداد گروه های تروریستی و سورشی در سرتاسر سوریه بعمل آورده است.