در عراق در یک حمله بمب انتحاری ۱۱ تن هلاک شدند

مقامات عراقی گفتند که یک بمب افگن انتحاری روی یک کافه در شهر غربی هیت، حمله نموده و ۱۱ تن را گشته بجا گذاشت. اداره امنیت شهر نیز گفت که ۱۵ دیگر در انفجار دیروزه زخمی شدند. تمام آسیب یددگان غیرنظامی بودند. قوای امنیت عراقی برعلیه گروه دولت اسلامی در منطقه غربی دور افتاده ایالت انبار مبارزه می کند.