در فلپین، حداقل پانزده تروریست طرفدار دولت اسلامی هلاک شدند

در فلپین، حداقل پانزده تروریست طرفدار دولت اسلامی هلاک شدند هنگامی که عساکر فلپینی دیروز تهاجم های هوایی و زمینی علیه یک کارخانه بمبی شورشی براه انداختند. برید جنرال سریلاتو سوبوبجانا گفت که حملات هوایی و توپخانه یک منطقه لیگوزان مارش در ماگوئیندانائو مورد هدف قرار دادند جائیکه گروه مبارزین استقلال اسلامی  موسوم به بانگسامورو مواد منفجره دست ساز را تولید می کردند.موصوف گفت که حدوداً ۶۰ تا ۱۰۰ تروریستان گروه مذکور در همسایگی وجود داشتند وقتی که حملات شروع شدند. وی گفت که ۱۵ تن حتماً هلاک شده و ۱۰ مجروح و دو دستگیر شده اند