در فنلیند،حزب “سوشل دموکراتس” انتخابات عمومی را برد

در فنلیند،حزب چپ گرایان”سوشل دموکراتس” در انتخابات عمومی دیروزه پیروزی با فرق خیلی تنگ یافته بر حزب راست گرایان ” فنس پارتی ” سبقت برد. حزب چپی سوشل دموکراتس در راس آنتی رین در پارلمان ۲۰۰ عضوی، ۴۰ چوکی را برد وقتیکه حزب فینس ۳۹ چوکی بدست یافت. حزب ائتلاف ملی ۳۸ چوکی بدست  آورده وقتیکه حزب حاکمه مرکزی ۳۱ چوکی را برد. چوکی های بقیه بوسیله دیگران برده شدند. جُوها سیپیلا صدراعظم برکنار شونده گفت که حزب مرکزی اش بزرگترین از دست دهنده این انتخابات می باشد و تصامیم سخت اقتصادی حکومت اش گرفته شده بخاطر بیلانس مجدد اقتصاد را بعنوان علتی دانست. حزب سوشل دموکراتس برای اولین مرتبه در ظرف ۱۶ سال از دولت راهنمایی خواهد کرد اگرچه از آن پس این حزب یک عضو اصغر ائتلاف بوده است.