در مصر، قوای امنیتی ۹ جنگجو را در شبه جزیره سینا کشتند

در مصر، قوای امنیتی ۹ جنگجو را در شبه جزیره سینا کشته اند و ۱۵ گاری اسلاح در سرتاسر سرحد غربی اش تخریب نموده است. طبق بیانیه نظامی، افراط گرایان در دو رویداد جداگانه در سینا هلاک گردیده اند. ارتش گفت که در اثر این که یک گروه تروریستی ترسناک ردیابی شد و شش جنگجو در یک ناحیه کوهستانی کشته شدند، یک اقدام خصمانه پلان شده خنثی گردید. در یک رویداد جدگانه، سه تن افراطی هلاک شدند و دیگر دستگیر شد. روی سرحد غربی مصر با لیبیا،طیارات حمله نموند و ۱۵ گاری حملی سلاح را تخریب کرده اند.