در مصر، مردم دیروز بروز سوم و نهایی روی تغیرات در قانون اساسی رای دادند

در مصر، مردم دیروز بروز سوم و نهایی روی تغیراتی در قانون اساسی رای دادند که رئیس جمهور عبد الفتاح السیسی را تا سال ۲۰۳۰ در قدرت نگاه داشته می توانند. تغیرات مذکور مدت جاری اش را تا سال ۲۰۲۴ تمدید کرده می تواند و اورا حق برای کاندید شدن برای یک مدت شش سال دیگر نیز خواهد داد. بعلاوه، همه پرسی مذکور ایجاد یک اطاق پارلمانی دوم و تاسیس یک سهمیه را پیشنهاد می کند که این را حتمی خواهد کرد که حداقل ۲۵ فی صد قانون گذاران زنان باشند. نتایج نهایی بتاریخ بیست و هفتم این ماه اعلان خواهد شد.