در کرکت هند اولین نوبت از بازی های خود را با سکور شبانه ۳۶۰ از سر گرفت.

 در کرکت هند اولین نوبت از بازی های خود را با سکور شبانه ۳۶۰ برای ۶ در برابر استرالیا را در روز چهارم از بازی تست در رانچی امروز از سر خواهد گرفت.  درختم بازی دیروز چتیشور پجارا  در ۱۳۰ و  ویردمان شا در ۱۸ در میدان بازی بودند.  استرالیا پس از آغاز بت ۴۵۱ دوش ساخته است.  دیروز هند بازی را در ۱۲۰ برای ۱ از سرگرفت. ویجی ۸۲ سکور کرد و در حین حال کپتان ویرات کوهلی که در یک مقام غیر معمول چهارم قرار گرفت برای ۶ از میدان خارج گردید. پجارا  با بازی تمام روز اش توانست هند را در پیشتاز بودن در بازی کمک کند.