در کرکت هند تیست سریز دو زیرو علیه ویست اندیز با پیروزی مسابقه دومین و فائنل  با ده ویکت دیروز در حیدرآباد برده است

در کرکت هند تیست سریز دو زیرو علیه ویست اندیز با پیروزی مسابقه دومین و فائنل  با ده ویکت دیروز در حیدرآباد برده است. هند در دومین نوبت هدف هفتاد و دو رنز ، در ۱۶.۱ اوور بدون از دست دادن کدام ویکت را تعقیب کرده است. ویست اندیز در دومین نوبت شان برای ۱۲۷ بیرون شدند پرتهوی شاه و کِ. اِل. راهول هر یک ۳۳رنز ساختند.