در کنفرانس سران همه روزه اتحادیه عرب در دهران در عربستان سعودی هدف فلسطینی یک جای مرکزی در دوران اجتماع سالیانه مذکور یافت

در کنفرانس سران همه روزه اتحادیه عرب در دهران در عربستان سعودی هدف فلسطینی یک جای مرکزی در دوران اجتماع سالیانه مذکور یافت. پادشاه عربستان سعودی سلمان بن عبدالعزیر ال سعود دیروز اعلان کرد که بیست ونهمین کنفرانس سران اتحادیه عرب کنفرانس سران بیت المقدس برای تاکید نمودن مقام هدف فلسطینی در ذهن عرب می باشد. وی یک اهدای ۱۵۰ میلیون دالری را نیز برای نگهداری میراث اسلامی در بیت المقدس شرقی اعلان کرد. کنفرانس سران مذکور در زمینه تنش های روز افزون میان حریف های منطقوی بزرگ عربستان سعودی و ایران و رویا رویی میان قدرت های جهانی روی مسئله سوری برگزار می شود. پادشاه سعودی مداخله آشکار ایران در امور منطقوی را محکوم کرد و از ایالات متحده نیز برای اقدام اش روی بیت المقدس انتقاد نمود