دسته روسیه هند و چین در سطح عالی در جلسه سران جی -۲۰ فعال می گردد

نویسنده: دکتر اندرانی تعلقدار

مترجم: هما ددوال

بعد از وقفه ۱۲ سال رهبران هند روسیه و چین به موقع جلسه سران جی -۲۰در بوینوس آیرس ملاقات کردند.  جلسه مذکور بر اقدام رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتن رخ داد.

صدراعظم هند نریندر مودی، رئیس جمهور چین شی  جنپنگ و رئیس جمهور پوتن درباره نواحی مختلف جر و بحث کردند که بر آن این سه کشور همکاری داشته می توانند. صدراعظم مودی آنرا بهترین جلسه توصیف نمود و اظهار عقیده نمود که آن در استحکام مزید دوستی بین سه کشور و تشویق صلح جهان کمک خواهد کرد. او به علاوه نظر داشت که همکاری شان فورم های بین المللی را استحکام خواهد داد و میان شان معامله بزرگتر را تشویق خواهد داد.

آنها درباره اهمیت اصلاحات و استحکام موسسات کثیر الجانبه بشمول سازمان ملل متحد ، سازمان تجارت جهان و موسسات مالی جهانی مثل بانک انکشاف آسیا موافقت داشند. سه رهبر عقیده داشتند که این موسسات کثیرالجانبه به جهان فائدا رساندند. آنها مفاد و اهمیت سیستم تجارتی چند جانبه و اقتصاد جهان باز برای انکشاف سعادت جهان را نمایان کردند.

برای تشویق صلح و ثبات بین المللی و منطقه و استحکام همکاری بوسیله سازمان های چند جانبه مثل بریکس(برازیل، روسیه ، هند ،چین و افریقای جنوبی) ، اِس سی اُ ( سازمان همکاری شنگهایی) و میکانیزم های جلسه سران آسیایی شرقی ، سه رهبر برای اجرای مشاورت های مشترک مقرر برای تشویق همکاری موافقت کردند. آنها عقیده دارند که این میکانیزم های به آنها کمک خواهد که با چالینج های جهانی مثل تروریزم و تغیر محیط مقابله کنند و برای حل مصالمت آمیز تمام اختلافات تشویق یابند و به کمک بشری و نجات و راحت فاجعه تسهیم نمایند. صدراعظم هند درباره اخذ اهداف انکشاف دائمی که علت تعهد رو به ضعف ملل رشد یافته بالخصوص در ناحیه تغیر محیط اظهار نگرانی مخصوص نمود.

برای لغو کدام تردید از غرب ، بالخصوص از امریکا و متفقین اش ، سه کشور گفتند که با هم شدن آنها علیه کدام سومین کشور نیست بلکه برای تسهیم شان برای بهبود جهان می باشد. اتحاد این سه کشور یک اقدام استقبالی است.

سه رهبر حس نمودند که قوت های یگانه کشور های شان در ثبات بین المللی کمک خواهد کرد. آنها عقیده دارند که آنها از حکومت اقتصادی جهانی رهنمایی کرده می توانند که برای بهره مندی سیستم بین المللی ثابت خواهد شد.

گروپ روسیه هند و چین بین رؤسا کشور ها و دول برای بسیاری از علل فعال نبود، در حالیکه وزرای خارجی ملاقات می داشتند. جلسه گذشته در ماه جون ۲۰۱۸اجرا شد.

دسته آر آی سی برای سه کشور مهم است طوریکه جهان بشمول اقتصاد جهانی را بطور مثبت متاثر کرده می تواند که مواجه وضع بی یقینی عالی می باشند. سه رهبر اهمیت همکاری شان را درک نمودند و برای اجرای مزید چنین جلسه های سه جانبه در جلسه سران کثیر الجانبه موافقت نمودند. آنها برای تشویق هم آهنگی ، ایجاد تفاهم و استحکام همکاری سه جانبه برای مشترکاً تسهیم به صلح، ثبات و انکشاف جهان موافقت کردند.

جلسه گروپ مذکور دوران جلسه سران جی -۲۰ اشاره علیه یک جانبگی ، قیودات غیر حمایت یافته ملل متحد ، گروپ های بند و تحفظ کاری بود. همه سه رهبر از چند جانبگی حمایت می کنند و از قانون بین المللی ، موسسات و تنظیم اساس قانون احترام می کنند.

 دوران جلسه سران جی -۲۰هند با جاپان و امریکا درباره مسایل عمده مفاد جهانی و بین المللی در اولین جلسه سه جانبه شان بحث و مباحثه داشتند. این جلسه در پرتو تاثر روز افزون چین در ناحیه استراتژیک هند و پاسفک اهمیت دارد. در جلسه مذکور هند تعهد محکم اش برای ساختن هند و پاسفک ناحیه برای انکشاف تسهیم یافته اقتصادی را نمایان ساخت. صدراعظم مودی موقف و نظریه هند را تاکید نمود و گفت که هند متداوماً برای همکاری نزدیک اساس ارزشهای متقابل کار خواهد کرد و گروپ مشتمل سه کشور جاپان ، امریکا و هند را نام “جئی” داد که معنی پیروزی به زبان هندی دارد.