دسته پاسداران ساحلی ترکیه گفته است که هفت شهروند افغان بشمول سه بچه هنگام سعی کردن برای ورود در یونان در گذشتند

دسته پاسداران ساحلی ترکیه گفته است که هفت شهروند افغان بشمول سه بچه هنگام سعی کردن برای ورود در یونان در گذشتند.معهذا  آن گفت که در نجات دادن به دوازده افغان و یک قاچاقچی ایرانی ادعا شده از قایق غرق شونده موفق گردید. آن در بیانیه ای گفت که یک کشتی و هیلی  کاپتر نجات دهنده در اواخر روز دوشنبه در نزدیک ایالت غربی کناک کیلی بدنبال یک اطلاع فرستاده شدند. یک قایق فیبری شش متری تا نصف  غرق شده یافته شد. ترکیه و اتحادیه اروپایی معامله ای را در سال ۲۰۱۶ برای جلوگیری کردن از مهاجرت غیر قانونی امضا کردند