دف نوازی در افغانستان

 

 

 

تهیه و تقدیم کننده : یما رحیمی