دهلی : یک شهر باستانی

تویسنده و تقدیم کننده :  پروفسور چندر شیکر

the_mosque_of_delhi_and_the_iron_pillar_-_mid_19th_century_watercolor_of_paper-268103726_std