دوازدهمین کنفرانس سران آسم

نویسنده: پدم سینگ

مترجم:دی دی سوامی

جلسه آسیا-اروپائی (آسم) پروسه بین الدولتی است که به هدف ترویج مذاکرات و همکاری بین آسیا و اروپا در سال ۱۹۶۶تشکیل داده شده بود. ۵۳شریک یعنی ۳۰کشور اروپائی و ۲۱کشور آسیائی ، اتحادیه اروپائی و دبیر خانه آسیان این پروسه را تشکیل میدهند. آسم به موضوعات ذی علاقه سیاسی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، کلتوری و تعلیمی با روحیه احترام متقا بله و مشارکت برابری، سامان می دهد.

مشارکت ابتدائی آسم در سال ۱۹۶۶متشکل از ۱۵عضوی اتحادیه اروپائی، وهفت عضوی کشور های آسیائی بعلاوه چین، جاپان، کوریا و کمیسیون اروپائی بود.

کنفرانس سران آسم، جلسه دو ساله ای بین سران دول و کشورها و رئیس شورای اروپائی، رئیس کمیسین اروپائی و منشی عمومی انجمن آسیان است.

 بقرار پروسه غیر رسمی مذاکرات و همکاری مبنی بر مشارکت برابری و افزایش تفاهم متقابله، آسم برای فراهم آوری تسهیلات انگیزش پیشرفت، کار می کند و آنچه را که در حدود مناسبات دو جانبه و کثیرالجانه با آسیا انجام میگیرد، تکرار نمی کند.

آسم برای بحث و مذاکره نسبت به موصوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کلتوری ذی علاقه، جبهه باز به سیاست سازان فراهم می نماید. این طیف کامل مناسبات بین دو منطقه را در بر میگیرد و اهمیت مساوی به ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کلتوری می دهد. این از پیشبردن مناسبات مبنی بر کمک مالی تحت مناسبات دو جانبه بحق پروسه بیشتر عمومی مذاکرات و همکاری مبنی بر احترام و نفع متقابله، اجتناب می ورزد.

گروه آسم از ۵۵فی صد تجارت، ۶۰فی صد نفوس، ۶۵فی صد تولیدات نا خالص بومی و ۷۵فی صد سیاحت عالمی، نمایندگی می کند. دوازدهمین کنفرانس سران آسم در بروسیلز، مرکز اتحادیه اروپائی و بلزیک دائر گردیده بود. موضوع بحث و مذاکره در این کنفرانس “اروپا و آسیا: شرکای جهانی برای چالش های جهان ” بود. رهبران، خواستار استحکام مناسبات و همکاری بین دو  قاره در زمینه های دامنه دار که تجارت و سرمایه گذاری، با هم بستگی، عمران پایدار و محیط، چالشهای امنیتی مانند تروریزم و عدم گسترش، امنیت سائبر و مهاجرت نا مرتب شامل آن می باشد، شدند. در دنبال کنفرانس سران آسم، کنفرانس سران اتحاد یه اروپائی و کوریا و رهبران اتحا دیه اروپائی و آسیان نیز دائر گردید.

رئیس شورای اروپائی دولاند تسک، ریاست کنفرانس سران آسم را بعهده خود داشت و رئیس کمیسیون اروپائی، جین کلاد جنکر از کنفرانس اتحادیه اروپائی نمایندگی کرد. معاون رئیس جمهور هند آقای ام. ونکیا نائیدو در دوازدهمین کنفرانس سران آسیا-اروپائی از هیئت هندی رهنمائی کرد. این اولین کنفرانس کثیر الجانبه است که در آن  آقای ونکیا نائیدو بعد از اشغال کرسی معاون رئیس جمهور هند در سال ۱۹۱۷، اشتراک ورزیده است.

تعداد زیادی از سران کشور و دول در این کنفرانس سران شرکت ورزیدند. آجنده آسم برای سال ۲۰۱۸به موضوعات مربوط به باهم پیوندگی، تجارت و سرمایه گذاری، عمران پایدار، تغییر محیط، تروریزم، امنیت بحری و فضای سائبر ارجحیت داد. در این همه نواحی، هند دوش بدوش  با هر دو اتحادیه اروپائی  و کشور های عضوی آسیان سر گرم کار است.

علاوه بر مراسم افتتاحیه کنفرانس سران، معاون رئیس جمهور در جلسه ابتدائی شرکت ورزید و با شرکای مختلف دیدار و گفتگو نمود. آقای ونکیا نائیدو با پادشاه بلزیک  فلپی نیز دیدار و گفتگو  بعمل آورد. موصوف در حاشیه کنفرانس جلسات دو جانبه با رؤسای کشور و دول اطریش، پرتغال و سویس و کشورهای دیگر داشت.

معاون رئیس جمهور هندیان مقیم در ممالک خارجی را در مرکز کلتور جین در ولزرک، انتورپ خطاب کرد. موصوف حین تقدیم خراج عقیدت، اقلیل گل ها به مجسمه مهاتما گاندی واقع در انتورپ نثار کرد.

 تعداد زیادی از برخوردهای فرعی طی ماه گذشته در بروسیلز در ارتباط با دوازدهمین کنفرانس سران آسم ترتیب داده سده بود. در جشنواره کلتوری آسم، یک رقص معروف اسپانیائی به شکل رقص هندی کتاکلی تقدیم شده بود.