دولت اِن دی اِی در مرکز، جشن چهار سال خود در قدرت را برگزار می نماید

دولت اِن دی اِی برهبری حزب  بی ج پی در مرکز جشن چهار سال خود در قدرت را برگزار می نماید. تعدای از برنامه ها برای برگزاری این جشن سازمان دهی شده است. در خطاب به یک نشست عمومی مردم در کتک در ولایت ادیشه شام دیروز، صدراعظم نریندرا مودی گفت که مردم طی چهار سال گذشته عملکرد دولت اِن دی اِی را در مرکز تایید کرده اند و به همین دلیل آنها حزب بی ج پی را در ۲۰ ولایت در سراسر کشور به قدرت رسانده اند. صدراعظم گفت، تعهد دولت اِن دی اِی  بر مبارزه با فساد، باعث نابودی بسیاری از این افراد شده است و به همین دلیل است که آنها تحت یک چتر قرار می گیرند. آقای مودی گفت، ۳۰۰۰ یورش توسط آژانس های مختلف انجام شده و درآمد نامحدود به مبلغ ۷۳۰۰۰  کرور روپیه را کشف نمودند. صدراعظم، دولت بیجو جناتا دال در ادیشه را به خاطر استفاده نکردن از آب های رودخانه های مختلف از جمله ماهانادی مورد انتقاد قرار داد