دولت بریتانیا قرار است عساکر اش را در افغانستان دوبرابر کند

 دولت بریتانیا برای تقریبا دوبرابرکردن عساکر اش در افغانستان پلان دارد وقتیکه رئیس جمهور امریکا دونلد ترمپ برای حمایت از مساعی مقابله با وضع نازک امنیت آنجا درخواست نمود . صدراعظم خانم ترزا مئ اعلان کرد که دولت ۴۴۰ عساکر مزید را خواهد فرستاد که تعداد کل عساکر بریتانیا را به ۱۱۰۰  عسکر برای کمک عساکر افغان در مقابله با جنگجویان طالبان و داعش خواهد برد. عساکرمضاعف در میسیون تربیه در راس ناتو برای کمک نیروهای افغان کمک خواهند کرد. آنها در کابل اساس خواهند داشت و نقش مقابله نخواهند داشت. عساکر بریتانیا عملیات مبارزه  را در ۲۰۱۴ پایان دادند.