دولت بیهار، برنامه ای را برای تسهیل موقت برای کسانی که تحت تاثیر خشونت های دسته جمعی قرار گرفتند، تأیید کرده است

دولت بیهار، برنامه ای را برای تسهیل موقت یک صد هزار روپیه برای کسانی که تحت تاثیر خشونت های دسته جمعی قرار گرفتند، به غیر از محاکمه سریع در چنین مواردی تأیید کرده است. این طرح در نشست کابینه ایالت در پتنا تصویب شد که دیروز توسط سر وزیر ایالت نیتیش کمار برگزار شد. سانجی کمار، دبیر کل بخش دبیرخانه کابینه، به خبرنگاران گفت که این طرح برای تسکین موقت یک صد هزار روپیه فراهم می کند که در ظرف یک ماه از حادثه در اختیار قربانیان خشونت ملکی قرار می گیرد. وی گفت که همه موارد چنین قضیه ها در دادگاه های سریع برگزار خواهد شد که نتیجه شفافیت را طی شش ماهه تضمین خواهد کرد و مبلغ جبران خساره نهایی شامل تمدید موقت در آن وقت پرداخت خواهد شد. وی گفت که این تصمیم با توجه به رعایت دستورالعمل های اعلام شده توسط دادگاه عالی در رابطه با خشونت های دسته جمعی صورت گرفته است.