دولت مرکزی بخاطر بدست آوردن چالش های ناشی از سیلاب های بی مسابقه در ایالت کیرلا ، تمام کمک ممکنه اطمینان داد

دولت مرکزی بخاطر بدست آوردن چالش های ناشی از سیلاب های بی مسابقه در ایالت کیرلا، برای تمام کمک ممکنه اطمینان داده است. ضمن گفتگو گزارشگران به محل میدان هوایی کوچی بعد از انجام دادن بازدید هوایی از  ولسوالی ایدوکی و ارنکولام آقای راجنات سنگ وزیر داخله وضع سیلاب در این ایالت را بعنوان بسیار شدید توصیف نمود. وزیر داخله مذکور همراهی سروزیر ایالت پینارای ویجایان، وزیر سیاحت الفونس کننتھنام ودیگران طی این دوره هوایی از مناطق متاثر داشت. بعداز این، در یک سلسله تویت ها ، آقای سنگ اظهار داشت که دولت مرکزی وضع سیلاب را به نزدیکی نظارت می کند. موصوف راحت فوری مبلغ صد کرور روپیه اعلان کرد . وزیر داخله از تمام احزاب سیاسی ، سازمان های اجتماعی و فرهنگی برای کمک نمودن دولت در تسکین رنج های مردم در خواست نمود.