دولت هند 59 موبایل آپ مضر به‌ حق حاکمیت و تمامیت هند را ممنوع قرارداده است

دولت هند 59 موبایل آپ را ممنوع قرارداده است که به‌ حق حاکمیت و تمامیت هند، دفاع هند، امنیت کشور و نظم عمومی‌ مضر می باشند. وزارت الکترونیکس و تکنالوژی اطلاعت هند در یک انتشاریه گفت که این آپ‌ها با نظر به‌ این اطلاع ممنوع قرارداده شدند که آنها مشغول به‌ فعالیت‌هایی هستند که به‌حق حاکمیت، تمامیت، دفاع، وضع امنیت و نظم عمومی این کشور مضر می‌باشند. آپ‌های ممنوع اعلام شده شامل تیک‌ توک، هیلو و وی‌ چیت‌ می باشند