دومین عروسی

یکی از داستانهای منشی پریم چند

مترجم : دی دی سوامی

تقدیم کننده: محمد انظر نجمی