دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالت متحده امریکا برای بازدید چهار روزه از بریتانیا دیروز وارد لندن گردید

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالت متحده امریکا برای بازدید چهار روزه از بریتانیا دیروز وارد لندن گردید.بعد از مذاکرات با خانم ترزا می صدراعظم بریتانیا به محل اقامتگاه صدراعظم آنکشور، آقای ترمپ به افراد رسانه گفت که یک قرار داد تجارتی مابین ایالات متحده آمریکا و انگلستان حتماً ممکن خواهد شد.ضمن توصیف نمودن خروج بریتانیا بعنوان یک وضع بسیار دشوار، موصوف گفت که آمریکا برای نهایی سازی یک توافق نامه بزرگ تجارتی با انگلستان علاقمند می باشد.