دو وزیر ارشد کابینه صدراعظم بریتانیا مستعفی شده اند

حکومت صدراعظم بریتانیا ترزا می دیروز دچار آشفتگی بعلت استعفای دو وزیر ارشد کابینه بشمول وزیر خارجه بوریس جانسن، پسر پوستر در کابینه برای وزیران طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی چند ساعت بعداز استعفای وزیر متصدی مذاکرات درباره خروج بریتانیایی دیوید دیویس مستعفی شد. می وزیر جونیر غیر طرفدار مناسبات نزدیکتر میان بریتانیا و اتحادیه اروپایی دومنیسک راب چهل و چهار ساله را بعنوان وزیر نوین بریتانیا برای خروج بریتانیا مقرر داشت.