مصاحبه ای با دکتر جاوید، یک دانشمند برجستۀ افغانی و رئیس اسبق پوهنتون کابل