دیالوگ های مشهور و معروف فلم شوله

تقدیم کننده : هما ددوال

833328-sholay-1423128553