“دیوداس “

یک رمانچه بنگالی زبان و ترجمه وی بزبان دری

نویسنده : چندر چتوپادیای

مترجم : داکتر دهرم دیو سوامی  

تهیه و تقدیم کنندگان :- انظر نجمی و هما ددوال

گویندگان :- انظر نجمی، هما ددوال، نوید جعفری، تمیم لنگری و یما رحیمی

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

 قسمت هشتم

قسمت نهم

 قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم