“دیوداس “

یک رمانچه بنگالی زبان و ترجمه وی بزبان دری

نویسنده : چندر چتوپادیای

مترجم : داکتر دهرم دیو سوامی  

تهیه و تقدیم کنندگان :- انظر نجمی و هما ددوال

گویندگان :- انظر نجمی، هما ددوال، نوید جعفری، تمیم لنگری و یما رحیمی

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

 قسمت هشتم

قسمت نهم

 قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم