رئیس جدید سازمان اُونیسکو تصمیم آمریکایی برای ترک گفتن سازمان کلتوری ملل متحد را رد کرد

رئیس جدید سازمان اُونیسکو تصمیم آمریکایی برای ترک گفتن این سازمان کلتوری ملل متحد را یکور گذارده گفت که این سازمان قبلاً هم تا مدت طولانی بدون واشنگتن باقی مانده بود. ادری آذولای ، وزیر اسبق کلتوری فرانسه که بروز جمعه به عهده ریاست سازمان اُنیسکو انتخاب شد، گفت که آمریکا آغاز و اختتام این سازمان نیست. در ماه گذشته، آمریکا و اسرائیل سازمان اُنیسکو را برای تمایل داشتن ضد اسرائیل متهم نموده  وهردو اعلام ترک گویی این سازمانی نموده بودند. آقای آذولای که قرار است امروز سوگند ماموریت را یاد کند، گفت که نظر به موضعیت فعلی آمریکا روی چند جانبه گرایی، این تصمیم واشنگتن شگفت آور نیست