رئیس جمهور بر همکاری میان موسسات آموزش عالی تاکید دارد

آقای رام نات کووند رئیس جمهور هند گفته است که دانش نمی تواند در انبار غله رشد کند و ضروریست که هر موسسه آموزش عالی در انکشاف دیگر همکاری می کند. ضمن خطاب به جلسه پایانی نشست یک روزه معاون دانشگاهیان، مدیران و سران ۱۹ موسسه مرکزی آموزش عالی در کاخ رئیس جمهوری هند روز جمعه،جناب کووند گفت که هر مؤسسه یک تاریخ غنی دارد و در اهداف اجتماعی و اقتصادی کمک می کند که هند خودش را به عنوان متلاشی برای از بین بردن فقر و تبدیل شدن به یک کشور با درآمد متوسط است آماده کرده است. وی گفت که در حال توسعه تخصص های خود، موسسات باید با هم همکاری کنند و از یکدیگر یاد بگیرند.