رئیس جمهور به ترفیع منصب قاضی سنجیو کنّا و قاضی دینیش ماهیشوری در ستره محکمه رضایت خود داد

آقای رام نات کووند رئیس جمهور کشور به ترفیع منصب قاضی سنجیو کنّا و قاضی دینیش ماهیشوری در ستره محکمه رضایت خود داده است.قاضی کنّا فعلاً یک قاضی محکمه عالی دهلی می باشد و قاضی مهیشوری قاضی القضات محکمه کرناتکا است. مجمع طرفداران ستره محکمه به رهبری قاضی القضات هند جناب قاضی رنجن گوگوی ترفیع منصب شان در ستره محکمه پیشنهاد کرده بود.