رئیس جمهور رام نات کووند از یک نمایشگاه برسر دی اِی ای در بی اِی آر سی در ممبئ دیدن کرده است

رئیس جمهور رام نات کووند از یک  نمایشگاه روی تکنالوژی های انرژی ذروی (دی اِی ای) در مرکز تحقیق اتمی بهابا (  بی اِی آر سی ) در ترامبی در ممبئ دیدن کرد. وی چندین سهولت دی اِی ای را نیز به ملت وقف کرد. رئیس جمهور ضمن سخرانی کردن در این هنگام گفت که هند بعنوان یکی از ملل برجسته در استفاده تکنالوژی های هسته ای در رشته های متعدد از انرژی تا زراعت و از طب تا اداره ضایعات شناخته می شود. معهذا سفر به سوی پیشی گرفتن در این عرصه در بی اِی آر سی تقریباً شش دهه قبل شروع شد. بعد از آن، اداره انرژی اتمی رشد نموده یک سازمان چند زمینه ای  با تسهیلات در سراسر ملت گردیده است