رئیس جمهور میکسیکو گفته است که او برای تقدیم نمودن یک معزرت خواهی به ایالات متحده، اگر ضروری باشد آماده است

رئیس جمهور میکسیکو گفته است که او برای تقدیم نمودن یک معزرت خواهی به ایالات متحده،اگر ضروری باشد آماده است تا یک جنگ روبافزائش کلمات روی یک رویارویی سرحدی میان عساکر ایالات متحده و میکسیکو را سرد کند. رئیس جمهور آندرس مانوئل لوپز اوبرادور ضمن سخنرانی کردن در یک کنفرانس خبری درشهر میکسیکو گفت که اگر ضروری باشد، سکرتر امور خارجه یادداشتی را ارسال خواهد داشت که توضیح خواهد داد که حقایق چطور رخ داد و اگر یک تخلف وجود داشت وی عذرخواهی ها را تقدیم خواهد کرد که مورد نیاز باشند. رئیس جمهور چپ گرا مشتاق تاکید نمودن این بود که میکسیکو می خواهد که از هر نوع اختلاف و رویا رویی با ایالات متحده، شریک تجارتی عمده اش اجتناب کند. وی گفت که میکسیکو قصد برای تخلف ورزیدن از حق حاکمیت ایالات متحده آمریکا ندارد.