رئیس جمهور هند ریاست کنفرانس دو روزه والیان را بعهده می گیرد

رام نات کووند رئیس جمهور هند ریاست یک کنفرانس دو روزه والیان که از امروز بمحل کاخ رئیس جمهوری بزرگزار می شود، بعهد خواهد گرفت. کنفرانس مذکور روی موضاعات مهم اجندای در جلسات مختلف غور و بررسی خواهد نمود. موضوع جلسه گشایشی “هند نوین سال ۲۰۲۲ میلادی” خواهد بود. معاون رئیس جمهور و صدراعظم در جلسات شرکت خواهند کرد و به کنفرانس خطاب خواهند نمود. بیست و هفت والی ولایت و سه نایب الحکومه خاک های مرکزی در کنفرانس مذکور اشتراک خواهند ورزید. معاون رئیس و مدیر کل “نیتی آیوگ” یا کمیسیون پلان سازی و مامورین ارشد دیگر نیز  در این کنفرانس شرکت خواهند نمود.