رئیس جمهور و صدراعظم امروز نسبت به دکتر رام منوهر لوهیا بمناسبت سال روز تولد اش ادای احترام نموده اند

رئیس جمهور رام نات کووند و صدراعظم نریندرامودی امروز نسبت به دکتر رام منوهر لوهیا بمناسبت سال روز تولد اش ادای احترام نموده اند. آقای کووند در یک تویت گفت که دکتر لوهیا زندگی خود را به جستجو یک جامعه عادل، منصف و طرفدار تساوی انسان  وقف نمود  و او یک الهام به اداره رفاهی  می ماند. آقای مودی دکتر رام منوهر لوهیا را یکی از برجسته ترین شخصیات قرن بیستم توصیف نمود. وی اظهار داشت ک رهبر سوسیالیست مذکور شوق علمی را با یک تمایل به سیاست سطح ابتدایی  یکی کرد و افکار پر ارزش او بصورت متداوم  سخن اجتماعی و سیاسی را شکل می دهند