رئیس جمهور کشور از روز ۱۶ الی ۲۲ ماه روان سفر سه ملتی به یونان، سورینام و کیوبا می کند

آقای رام نات کووند رئیس جمهور کشور از روز ۱۶ الی ۲۲ ماه روان سفر سه ملتی به یونان، سورینام و کیوبا شروع خواهد شد.رئیس جمهور در اولین مرحله بازدید روز شنبه بمقصد اتن عازم خواهد شد. موصوف همراهی یک هیئت بزرگ بشمول وزیر مشاور برای فولاد خواهد داشت.سکرتر مشترک اروپای مرکزی گفت که رئیس جهور کووند طی بازدیدش با رئیس جمهور یونانی ملاقات کرده و با همتای یونانی خود و رهبر اپوزیسیون نیز دیدار خواهد کرد.علاوه از این ، قرار است که آقای کووند از جاهای تاریخی و باستانی مهم دیدن و به جمعیت مقیم هندی در آنکشور خطاب خواهد نمود. آقای کووند بمقصد سورینام بتاریخ ۱۹ عازم خواهد شد