راجر فیدرر وارد مسابقه نهایی تنیس مردان ویمبیلدن شد

راجر فیدرر وارد مسابقه نهایی تنیس مردان ویمبلیدن شد . در شب گذشته ،در دومین مسابقه نیمه نهایی در لندن ،سوئیس تاماس بردچ بازیکن یازدمین درجه چکسلواکی را در مسابقات مستقتیم بردن یازدهمین بازی نهایی مذکور با ۷ – ۶ ،۷ – ۶ و ۶ –   ۴شکست داده است.